Home

De stichting Parkmanagement IJmond is een initiatief van de ondernemers binnen de OV IJmond. Doelstelling van de stichting is de bedrijventerreinen een betere uitstraling te geven, de criminaliteit terug te dringen en de bereikbaarheid van de bedrijven op de bedrijventerreinen in alle opzichten te verbeteren. Dit wil zij bereiken via een intensieve interactie tussen Gemeente Beverwijk en Heemskerk en de ondernemers op de bedrijventerreinen.

De stichting verzorgt het beheer van deze terreinen. Daarbij werkt Park Management IJmond gezamelijk met ondernemers en gemeenten aan de realisatie van veilige, schone en duurzame bedrijventerreinen. Door de frequente contacten met de ondernemers op de bedrijfsterreinen weet Park Management IJmond wat er leeft bij de betrokken ondernemers. Park Management IJmond stuurt hierop richting de OV IJmond en de gemeente Beverwijk en Heemskerk.

Park Management IJmond levert ondernemers diensten die gebaseerd zijn op drie pijlers:

Door deze samenwerking ontstaan zowel financiële als kwalitatieve voordelen voor de ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen.

Park Management IJmond is een slagvaardige organisatie die diverse beheeractiviteiten verzorgt, variërend van beheer van de openbare ruimte tot gezamenlijke afvalinzameling. Het bevordert de waardevastheid van het onroerend goed en het leidt tot een positieve uitstraling.

Reguliere park management activiteiten zijn:


De commissie bedrijventerreinen van de OV IJmond ( Ondernemersvereniging IJmond) is verantwoordelijk voor Park Management IJmond. De voorzitter van deze commissie is tevens voorzitter van de stichting Park Management IJmond. De voorzitter en de  penningmeester van de stichting Park Management IJmond zijn tevens bestuurslid van de OV IJmond.

Ook de gemeente Heemskerk en Beverwijk hechten veel belang aan schone en veilige bedrijventerreinen en een verbeterd vestigingsklimaat met een goede uitstraling. De gemeente Heemskerk en Beverwijk ondersteunen daarom Park Management IJmond en verlenen alle medewerking om het park management tot een succes te maken.

De stichting Park Management IJmond heeft een parkmanager aangesteld die de bedrijventerreinen beheert. De parkmanager werkt samen met de gemeenten en de ondernemers op het bedrijventerreinen. De gemeente is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. De individuele ondernemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen terreinen. Samenwerking biedt beide partijen veel voordelen.